Windows işletim sistemli bilgisayarlarda DNS ayarlarını değiştirmek isterseniz bu makaleyi okumanız yeterlidir.

Üçüncü parti DNS kullanmak için DNS ayarlarınızı değiştirmeden önce geçerli sunucu adreslerini veya ayarlarını not etmeniz oldukça önemlidir. İstediğiniz zaman geri dönmeniz gerekebileceğinden, şu anda kullandığınız DNS ayarlarınızı not etmeyi unutmayın. …

ALİ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store