DNS Değiştirerek Yasaklı Sitelere Girme %100

Yasaklı Sitelere Giriş DNS

Üçüncü parti DNS kullanmak için DNS ayarlarınızı değiştirmeden önce geçerli sunucu adreslerini veya ayarlarını not etmeniz oldukça önemlidir. İstediğiniz zaman geri dönmeniz gerekebileceğinden, şu anda kullandığınız DNS ayarlarınızı not etmeyi unutmayın. Eğer otomatik DNS özelliğini kullanıyorsanız herhangi bir not almanıza gerek yok.

dns değiştirme

Windows 10'da DNS sunucusu ayarlarını değiştirme

· Denetim masasına gidin.

Google Genel DNS IP adresleri

Google Genel DNS IP adresleri (IPv4) aşağıdaki gibidir:

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store